Kỳ thi quốc gia và xét tuyển đại học không sai, sai ở chỗ nó được đặt vào

Trên quan điểm cá nhân, tôi ủng hộ cải cách giáo dục Việt Nam. Và ủng hộ chuyện giảm bớt thi cử,...

Read More